آمار کاربران

google plus

آمار

مجموع

فرهنگیان شاغل

بین المللی

مجازی

مناطق محروم

غیر حضوری

موسسات غیر انتفاعی

پیام نور

شبانه

روزانه

گروه های آزمایشی

232175

615

30

1680

118

130

50043

13649

11782

31215

علوم ریاضی

123686

1231

945

280

97

182

14532

60956

7132

38331

علوم تجربی

190841

5164

30

720

67

1148

14486

147240

6580

15406

علوم انسانی

20853

--------

30

---------

6

---------

4005

13720

753

2339

هنر

14910

--------

--------

---------

5

200

3320

8175

999

2211

زبان های خارجه

 

نویسنده : admin
بازدید [ 1617 ]

براساس آماربدست آمده میزان کارمفیدهفتگی درایران6تا7ساعت است،متوسط کارروزانه (مفید)دربخش دولتی ایران 64(یک ساعت و4دقیقه)دقیقه ودربخش خصوصی 126دقیقه(2ساعت و6دقیقه)است

براساس آمارهاساعت کارمفیدهفتگی درکشورژاپن 40تا60ساعت /کره جنوبی54تا72ساعت است.

سرانه کارمفیددرایران سالانه800ساعت می باشد.

بنابرین ازنظرکمترین ساعت کارمفید دررده سوم جهان قراردارد،البته کویت با600ساعت وعربستان با720ساعت کارمفیدسالانه مقام اول ودوم رادارا می باشند.

ژاپن با2420ساعت /کره جنوبی 1900ساعت/چین1420/آلمان1700/آمریکا1360/ترکیه1330/پاکستان1100/افغانستان950/ساعت کارمفید رادر سال دارند.

ریشه اصلی پایین بودن کارمفید وضعف فرهنگ کاردرایران وکشورهای کم کار ،وابستگی به اقتصادنفتی می باشد،هرچقدروابستگی مردم به اقتصاددولتی ووابستگی

دولت به نفت ادامه داشته باشد،وضعیت تغییرنخواهدکرد.

حمیدحاج اسماعیلی،نماینده سابق کارگران درهیات حل اختلاف(منبع 90/05/24روزنامه اطلاعات)

نویسنده : admin
بازدید [ 824 ]

رشته

گروه ها ی آزمایشی

74

علوم ریاضی و فنی

75

علوم تجربی

53

علوم انسانی

41

هنر

15

زبان خارجه

 

شناور(مشترک بین2یا3گروه آزمایشی

319

مجموع

 

نویسنده : admin
بازدید [ 1504 ]
رشته

گروه ها ی آزمایشی

233738

علوم ریاضی و فنی

343147

علوم تجربی

301057

علوم انسانی

26928

هنر

94269

زبان خارجه

 

نویسنده : admin
بازدید [ 1892 ]